ATESTAVIMAS 

Konsultuojame statybos įmones atestavimo klausimais. Padedame parengti dokumentus reikalingus įmonės atestavimui, pagal STR 1.02.07:2012 reikalavimus. Nuvežame dokumentus į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą. Parvežame atestatą iš SPSC. Turėdami daugiametę statybos įmonių atestavimo patirtį, galime garantuoti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

ATESTAVIMO PROCEDŪRA

Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Komisija įvertina, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose statiniuose, ir išduoda atestatą. Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitikimą Lietuvos teisinei bazei.

SPSC organizuoja ir tvarko ypatingų statinių statybos rangovų, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės rangovų įmonių atestavimą, atlieka juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimų procedūras vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.02.07:2012 (Valstybės žinios 2012 Nr.03).

PASLAUGOS NAUDA

Atstovaujant visuomenės interesą, kiekvienoje valstybėje yra taikomi tam tikri statybos rinkos reguliavimo mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti statinių saugumą ir išvengti neigiamų padarinių dėl nekompetencijos ar klaidų statyboje. Kaip viena iš tokių priemonių Lietuvoje  yra pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką vykdomas ypatinguose statiniuose dirbančių statybos įmonių atestavimas.

Norint teikti statybos ar ekspertizės paslaugas ypatingos kategorijos statiniuose, įmonė privalo būti atestuota, t.y. įrodyti savo kompetenciją ir sugebėjimą vykdyti tokią veiklą. Tokiu būdu kvalifikacijos atestatas yra vienas iš požymių, padedančių užsakovui geriau įvertinti įmonės patikimumą, renkantis statybos rangovą.

 

Įmonės atestavimui reikalingas formas galite parsisiųsti iš čia: Word failai ZIP archyve.

Ypatingo statinio projektuotojas (tik pripažįstant teisę), statinio statybos rangovas, statinio projekto ekspertizės ar statinio ekspertizės rangovas, norintis gauti VĮ SPSC atestatą, turi pateikti žemiau išvardintus dokumentus:

 1. Prašymą.
 2. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;
 3. Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC patvirtintą formą;
 4. Informacija apie Pareiškėjo darbuotojus pagal SPSC patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas, techninio personalo sąrašas, darbininkų sąrašas ir darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos.
 5. Atliktų darbų sąrašas pagal SPSC patvirtintą formą:
  pirmą kartą atestuojamai įmonei – per paskutinius vienerius metus;
  pirmą kartą atestuojamai įmonei, jei per paskutinius metus neatliko darbų arba atlikti darbai neatspindi prašomos atestuoti veiklos pobūdžio – Atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašus per paskutinius dvejus metus;
 6. Vykdydami Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos pavedimą (2008-10-10, prot. Nr. IA-131), įmonių, pageidaujančių atestuotis fasadų šiltinimo darbams, prašome papildomai pateikti užpildytą formą FIA-02 su priedais;
 7. Ne mažiau kaip 3 statytojų (užsakovų) vertinimai apie pastatytus ir (ar) ekspertuotus statinius ar jų projektus per paskutinius vienerius metus pagal SPSC patvirtintą formą;
 8. Pareiškėjo vadovo ir vyr. finansininko patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo SPSC pateikimo dienos;
 9. Darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų, autokranų vairuotojų ir kt.), kuriems privaloma turėti kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus, šių pažymėjimų kopijos;
 10. Pareiškėjo darbuotojų pažymėjimų, išduotų vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D1-12/A1-10 „Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7-251), kopijos – tik Pareiškėjams, vykdantiems statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių fluorintų dujų, įrengimu;
 11. Statybos taisyklių, patvirtintų STR 1.01.05:2007 nustatyta tvarka, kuriomis Pareiškėjas vadovaujasi atlikdamas prašyme nurodytus statybos darbus, patvirtinimo dokumentas;
 12. Pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas; apie Pareiškėjo veiklos draudimą vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis; apie Pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemas; apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones Pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas. Pareiškėjas, siekiantis būti ekspertizės rangovu, turi deklaruoti, kaip savo veikloje užtikrina bešališkumą pagal STR 1.06.03:2002 “Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” nustatytus reikalavimus.

BENDROS PASTABOS:

 • Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Jeigu dokumentus pateikia ne įmonės vadovas, reikalingas įgaliojimas.
 • Prašymai atestuoti neregistruojami, jei pateikti dokumentai neatitinka STR 1.02.07:2012 reikalavimų.
 • Iki STR 1.02.07:2012 įsigaliojimo dienos išduoti Aplinkos ministerijos atestatai ir teisės pripažinimo pažymos turi tokią pačią teisinę galią kaip šio Reglamento nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai ir galioja iki juose nurodytos datos bei keičiami į neterminuotus kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus pasibaigus jų galiojimo terminui ar šio STR 1.02.07:2012 nustatyta tvarka keičiant įrašus kvalifikacijos atestatuose ir teisės pripažinimo dokumentuose.
 • Sprendimas dėl Pareiškėjo atestavimo priimamas per 20 dienų nuo dokumentų įregistravimo. Atestatas išduodamas per 30 dienas nuo prašymo įregistravimo dienos.